pzbaer_kl.jpg (4144 Byte)

bw_tpz1_proto-14.jpg (34747 Byte)

Transportpanzer 1 (Prototyp)
Photo: Matthias Roth
<< zurück